BIBIANA Byggeskole
Visualiseringen af Vandkulturhuset, Kengo Kuma & Associates.

Byggeskolen for børn og unge på Papirøen 360°

Byggeskolen for børn og unge på Papirøen 360° for mellemtrinnet og specialklasser
Varighed: 3 timer inklusiv frokost

Papirøen

Papirøen hedder også Christiansholm og er en kunstigt opdæ m m et ø anlagt i 1695. I
m ange år var der krudtlager på øen m ed en del uheld og eksplosioner til følge, så
placeringen af den lille ø et godt stykke fra bebyggelserne på Christianshavn var god.
Navnet Papirøen fik den, da pressen i 1958 begyndte at bruge den til fæ lles papirlager til
de m ange aviser, der blev trykt i København. Nu skal Papirøen udvikles til en helt ny bydel
m ed boliger, butikker, restauranter, m adm arked og et vandkulturhus. Det er planen, at
bydelen skal stå fæ rdig i 2023 og udgravningen til alle de nye bygninger er allerede i fuld
gang.

Kedelsmedjen

I den gamle Kedelsmedje på Papirøen – den eneste bevarede bygning – driver BIBIANA Danmark byggeskole med det formål at sikre børns stemme i det helt nye kvarter, der planlægges her med beboelse, butikker, svømmehal, og madmarked.
Eleverne introduceres til alle byggeriets faser og kommer 360° rundt fra idé til byggeriet står opført. Herefter arbejder de med byudvikling i dens forskellige elementer fra bygninger over byrum til landskab og infrastruktur i kvarterets unikke placering midt i Københavns havn. Elevernes ideer skitseres og tegnes i Virtual Reality. Det færdige produkt er elevernes egne forslag til Københavns nyeste kvarter. 
Forløbet har bæredygtighed som overlægger og inddrager FNs Verdensmål. 
Elevernes selvstændige forslag og ideer formidles til partnerkredsen på Papirøen og hermed sikres børnenes stemme i byggeriet. De bliver medudviklere på den nye by i byen.

Elevernes udbytte af forløbet

Det er et vigtigt element i alle børns dannelse at kunne forstå og bruge arkitekturens
sprog, samt som oplyste borgere at kunne forholde sig til det byggede m iljø om kring
dem . Undervisningsforløbet på Byggeskolen for børn og unge på Papirøen 360°
understøtter elevernes alm ene og demokratiske dannelse i forhold til den vigtige udvikling
i vores byer. Forløbene styrker elevernes praksisfaglighed ved at bruge skolens fag til at
arbejde m ed tem aer og opgaver, som virksom heder og elevernes om verden arbejder m ed
indenfor det byggede m iljø. Forløbene understøtter desuden det timeløse fag uddannelse
og job og arbejdskendskab, da eleverne m øder en række fagligheder fra byggebranchen
på den store byggeplads, som Papirøen er. Undervisningsforløbet kan integreres i forløb i
dansk, historie, m atem atik, håndværk og design, natur og teknologi.

booking

Bookning af besøg foregår hos undervisningsansvarlig Jane Rud jane@bibianadanm ark.dk eller på mobil: 61670974
Se mere om BIBIANA Danmarks aktiviteter og udstillinger på bibianadanmark.dk
skrivring
BIBIANA Danmark - Ørestads Boulevard 55 B 2300 København S
BIBIANA Hirtshals - Vodbindervej 2, 9850 Hirtshals
info@bibianadanmark.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram